Trivia

First Mission 2009 Trivia

De school op de indianencompound werd door de Argentijnse decorploeg omgetoverd tot een ziekenhuis. Om de kinderen les te kunnen geven werd het in aanbouw zijnde gemeenschapshuis - met door de productiemaatschappij verstrekte middelen - door de plaatselijke bevolking versneld afgebouwd.

Als dank voor het maandenlange verblijf van de filmploeg werd o.a. de school voorzien van lesmateriaal waaronder een aantal computers. En het kostte enige overredingskracht maar uiteindelijk werd door het indianenopperhoofd toestemming gegeven voor het bouwen van een vrouwenhuis. Dit tot groot plezier van de vrouwelijke bevolking van de compound.

Op de ochtend na de laatste draaidag zag je overal op de compound platen piepschuim, die door de decorploeg gebruikt waren als gevelbekleding, verwerkt in de diversen hutten en huisjes tegen de nachtelijke kou.

Gedurende de draaiperiode heeft het nog nooit zoveel geregend in de regio Missiones. Het draaischema is 16 keer gewijzigd om alles te kunnen draaien. De oorspronkelijke beginscène, waarin Marina aankomt met een vliegtuigje op een landingsbaan in de binnenlanden, hebben we niet kunnen draaien. De landingsbaan was al die tijd niet begaanbaar door de regen. Er was geen andere baan in de omgeving. Daarvoor in de plaats hebben we de openingsscène gedraaid in het turbulente Ciudad 'd Este (in Paraguay).

Tijdens sommige nacht-shoots was het zo koud dat de rugzakken van de crewleden voorzien waren van een laagje ijs. Alle 1800 figuranten komen van de compound Mborore. Toen men na 2 dagen doorhad, dat men betaald werd en ook nog een maaltijd kreeg, stonden er elke dag weer mensen die zich opgaven bij de Argentijnse figuratiebegeleider. Vooral het supermarktje op de compound heeft goede zaken gedaan, want na elke uitbetaling kocht men de winkel leeg.

Omdat de meeste figuranten niet konden lezen of schrijven, werd bij de uitbetaling naast het noteren van de naam een vingerafdruk genomen als bewijs dat men uitbetaald was.

Om te voorkomen dat de figuratie, die op blote voeten door de nat geworden set liepen, mogelijk gewond zou raken door blootliggende kabels in de modder, zijn ladingen slippers gekocht.

Argentijnen kussen één keer in plaats van drie, maar dan wel iedereen.

De Nederlands/Belgische cast en crew zijn bijna 3 maanden in Argentinië geweest om de film te draaien. De groep bestond uit totaal 9 personen. De rest van de cast en crew kwam uit Argentinië. 39 draaidagen in Argentinië en 2 in Nederland.

Omdat er in Missiones geen filmlaboratorium was ging het filmmateriaal elke dag per vliegtuig naar Buenos Aires waar het ontwikkeld werd.

Alle kleding en bouwmaterialen (die voor de productie zijn aangeschaft) zijn achtergelaten op de compound, waaronder meer dan 200 handdoeken die aangeschaft waren vanwegen de regen.

Olie is gekozen uit tientallen jongens die op de compound een auditie hebben gedaan. Na afloop bleek dat hij de zoon van het opperhoofd was. Hij wil later zijn vader opvolgen. Na afloop heeft hij een plakboek gekregen met foto's van het draaien en alle crew- en castleden.

The school in Mborore was turned into a hospital setting by the Argentinian art direction team. We made sure the indian children could continue their school program by facilitating the means for the completion of an unfinished community center.

In gratitude for the long stay of the film crew the school received teaching materials including a number of computers. And it took some persuasion but in the end the Indian chief had given his permission to build a building exclusively for the women. This to the delight of the female population of the compound.

The day after our last shooting day everywhere in the compound you could see plates of Styrofoam being part of the indian huts. The same plates of Styrofoam that where used by our art direction team as decorative wall cladding for the sets.

During the our shooting period there was a rain-record in the region of Misiones. The shooting schedule was changed 16 times to shoot all we needed. The original opening scene - in which Marina arrives with an airplane on a runway in the middle of the jungle - we couldn't shoot as planned. The runway was turned into a marsh by the endless rainfall. There was no alternative. Instead we shot the opening scene in the turbulent Ciudad 'd Este (Paraguay).

During some night shoots it was so cold that the backpacks of the crew members were covered with a layer of ice.

All 1800 extras came from Mborore. After two days of shooting they realized that they were paid and also got a meal, from that moment we had more than enough people who applied. Especially the supermarket on the compound did good business, because after each payment they bought the store empty. Because most extras could not read or write, we had to take their fingerprint taken as evidence that they had been paid.

To avoid the extra's get wounded by exposed wires in the mud (most of them always walked barefoot), we bought a shipload of slippers.

Argentineans kiss once instead of the typical Dutch three times. They do kiss man an women alike.

The Dutch/Belgian cast and crew stayed almost 3 months in Argentina for the shoot. The group consisted of a total of 9 persons. The rest of the cast and crew came from Argentina.

39 shooting days in Argentina and 2 in the Netherlands.

Because there is no film lab in Missiones, the footage was transported - each day - by a plane to Buenos Aires, where it was developed.

All clothing and building materials (purchased by the production) are left in Mborore, including more than 200 towels who were purchased because of the rain.

Olie was chosen from dozens of guys (from Mborore) who did an audition. Later it turned out he was the son of the chief. He will later succeed his father. After the shoot he received a scrapbook with pictures of the shooting and all the crew and cast members.